Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Nasza „Czwórka”

Zajęcia lekcyjne odbywają się w godz. 8.00-15.35


Liczba oddziałów szkolnych 18
Liczba oddziałów przedszkolnych 2 
Liczba uczniów 393
Liczba nauczycieli 49


Charakterystyka placówki:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie jest jedną z najstarszych szkół w mieście. Powstała wraz z pierwszymi kopalniami węgla kamiennego i hutami cynkowymi. Najstarszy zachowany akt mówiący o  „Elementarnej szkole rządowej pod Będzinem” pochodzi z 1848 roku. W obecnym budynku szkoła funkcjonuje od 1937 r. Od tego czasu przechodziła wiele remontów i modernizacji, dostosowując swoją infrastrukturę do potrzeb kolejnych pokoleń wychowanków.
Głównymi zadaniami szkoły w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej są:


wspieranie indywidualnej drogi rozwoju każdego ucznia,
kształtowanie postaw patriotycznych, prospołecznych oraz rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem.


Realizację tych priorytetów wspomaga działalność świetlicy szkolnej, grupy socjoterapeutycznej, kół zainteresowań oraz udział w różnorodnych programach i projektach.

W godz. 6.30-16.30 w szkole funkcjonuje świetlica, której głównym zadaniem jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Wychowawcy świetlicy wraz z dziećmi od lat współpracują ze Stowarzyszeniem Opieki Paliatywnej Nadzieja przygotowując drobne upominki dla...

Nasz Patron

STANISŁAW STASZIC

Urodził się 16 listopada 1755 r. w Pile, w rodzinie mieszczańskiej. Jego ojciec i dziad byli burmistrzami w rodzinnym mieście. Staszic pobierał naukę w Poznaniu przyjął święcenia kapłańskie, a następnie studiował we Francji i w Niemczech.

Swoje poglądy polityczne przedstawił w "Przestrogach dla Polski". Ratunek dla ojczyzny widział w silnych, centralistycznych rządach. " użyteczniejszą narodowi naszemu byłaby w tym razie absolutna monarchia, jak zła rzeczpospolita. Bo pierwsza naród Polaków zachowa" - pisał w 1790 r. "Przestrogach".

Staszic nie był jedynie teoretykiem w dziedzinie polityki. Sam realizował swoje idee na gruncie społecznym. W 1816 r. założył Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie. Było ono swego rodzaju spółdzielnią zrzeszająca początkowo ponad 300 gospodarzy. Chłopi zostali zwolnieni z pańszczyzny, każdy posiadał własne gospodarstwo. Wszyscy byli zobowiązani do wzajemnej pomocy, szczególnie w wypadku klęsk żywiołowych.

W wielkiej polityce wspierał reformy Sejmu Czteroletniego, które miały na celu wzmocnienie polityczne, gospodarcze i militarne Rzeczpospolitej.

W latach 1807 - 1824 zajmował się edukacją. Był członkiem Izby Edukacyjnej, Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Współtworzył warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Ufundował jego siedzibę i przewodniczył mu od 1807 r. Był współorganizatorem Uniwersytetu Warszawskiego w 1816...

Podziękowania

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie składa serdeczne podziękowania
Prezydentowi Miasta Będzina Panu Łukaszowi Komoniewskiemu
i Staroście Będzińskiemu Panu Sebastianowi Szaleńcowi
za objęcie Honorowym Patronatem Festynu z okazji Dnia Dziecka.

Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom i sponsorom:
Pani Annie Drzewieckiej - Wiceprezydent Miasta Będzina
Panu Rafałowi Adamczykowi - Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Będzina
Panu Szczepanowi Grymie - Radnemu Rady Miejskiej w Będzinie
Panu Andrzejowi Ciszewskiemu - Dyrektorowi Ośrodka Kultury w Będzinie
Panu Romanowi Adamaszkowi - Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Paryż” w Będzinie
Pani Wioletcie Lisowskiej - Dyrektor Muzeum Zagłębia w Będzinie
Panu Rafałowi Pietrzykowi - Prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie
Panu Oliwierowi Topolskiemu - Prezesowi „Interpromex” w Będzinie
Panu Leszkowi Wyderce i Panu Tomaszowi Niedzieli - Członkom Zarządu MZBM w Będzinie
Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie
Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Będzinie
Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie

Budżet Obywatelski

Szanowni Państwo!

Ruszyło głosowanie w sprawie wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Będzina w 2020 roku.
Głosować można pomiędzy 1 października a 12 października 2019 r.

1 milion złotych przeznaczono na pomysły mieszkańców.

Dzięki budżetowi obywatelskiemu można współdecydować na co przeznaczyć część budżetu miasta

Głos można oddać drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza lub w formie pisemnej na kartach do głosowania dostępnych w Urzędzie Miejskim w Będzinie (w godzinach pracy urzędu).

Każdy mieszkaniec może głosować tylko raz i jest uprawniony do oddania jednego głosu.

Na karcie dostępnej w urzędzie miejskim głos oddaje się poprzez postawienie znaku "x" w kratce obok wybranego zadania.

Aby skorzystać z formularza interaktywnego należy:


Założyć konto, podając imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz e-mail.
Potwierdzić mail potwierdzający założenie konta.
Zalogować się, podając e-mail i hasło.
Wejść w zakładkę „Głosowanie” (aktywną w terminie 1-12.10.2019 r.).
Wybrać jedno zadanie z listy.
Kliknąć „Głosuję” na dole strony.


Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta
http://www.bedzin.pl/