Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

„Pod biało-czerwoną”

Nasza szkoła przystępuje do akcji "Pod biało-czerwoną". Prosimy uczniów, rodziców i pracowników szkoły o oddawanie głosów:

https://bialoczerwona.www.gov.pl/

Godziny spożywania posiłków

1 przerwa obiadowa godz. 11.30-11.50
Klasy:
- IVb,
- Va,
- VIb,
- VIc,
- VIIa.

2 przerwa obiadowa godz. 12.35-12.55
Klasy:
- IVa,
- IVc,
- VIa,
- VIIb.

3 przerwa obiadowa godz. 13.40-14.00
Klasy:
- VIIc,
- VIIIa,
- VIIIb.

Klasa 1-3 będą jadły podczas przerw ustalanych z wychowawcami poszczególnych klas.

Wejścia do szkoły

Wejścia do szkoły w roku szkolnym 2020/2021:
Uczniowie klas: 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 7a, 7c – wejście główne.
Uczniowie klas: 1a, 1b, 5a, 6a, 6b, 6c, 7b, 8a, 8b - wejście wiatrołapem.

Uczniowie klas pierwszych opuszczają budynek szkoły wyjściem przez wiatrołap.
Pozostałe klasy wychodzą wyjściem głównym.

Uczniowie, którzy nie korzystają z zajęć w świetlicy szkolnej, proszeni są o przychodzenie do szkoły 10 minut przed rozpoczęciem swoich lekcji.

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

.

Stypendium szkolne

Termin składania wniosków o stypendium szkolne (socjalne) na rok szkolny 2020/2021 do 15 września 2020 r.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Będzinie.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach nett za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

Dochód nie może przekraczać 528 zł netto na osobę.

Na wniosku należy umieścić numer telefonu komórkowego (stacjonarnego lub komórkowego)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 267 91 58 (Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie)

Stypendium za osiągnięcia w nauce

Termin składania wniosków o Stypendium Miasta Będzina za osiągnięcia w nauce do 30 września 2020 r.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą się poszczycić znaczącymi osiągnięciami.

Wniosek składa rodzic ucznia w Urzędzie Miejskim w Będzinie.

Więcej informacji na: STRONA

Informacja dla uczniów klas pierwszych

KLASY PIERWSZE!
INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 2020/2021
Szanowni Państwo, przedstawiamy informacje, które ułatwią Państwa dzieciom rozpoczęcie nowego etapu edukacji.
Rady dla Rodziców:
1. Rozmawiaj z dzieckiem o szkole, pozytywnie nastaw do nauki
2. Wytłumacz dziecku jak powinno zachowywać się w szkole
3. Przygotuj wspólnie z dzieckiem miejsce do nauki w domu oraz wyprawkę szkolną
4. Zapoznaj się z działaniem strony szkoły, tu znajdziesz bieżące informacje
z życia szkoły.
Obowiązkowy wymiar godzin dla uczniów klas pierwszych wynosi 18 godzin tygodniowo edukacji wczesnoszkolnej, w tym: edukacja polonistyczna, muzyczna, plastyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, język angielski
- 2 godziny tygodniowo, religia - 2 godziny tygodniowo.
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
We wrześniu uczniowie klas I otrzymają bezpłatny podręcznik, materiały ćwiczeniowe, a także bezpłatny podręcznik do nauki języka angielskiego. Materiały z edukacji wczesnoszkolnej będą dostarczone przez wydawnictwo Nowa Era.
Uczniowie, którzy na życzenie Rodziców będą uczęszczali na lekcje religii, zakupują podręcznik we własnym zakresie. W roku szkolnym 2020/2021 obowiązuje podręcznik „Poznaję Boży świat” autorstwa K. Mielnickiego,
E Kondraka, J. Snopka, wydawnictwo Jedność. Dokładna informacja na stronie szkoły i na drzwiach szkoły.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 planowane jest na...

Podręczniki do nauki religii 2020/21

Poniżej do pobrania zestaw podręczników do nauki religii na rok szkolny 2020/2021

Pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 r.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 r.
Cały artykuł został opublikowany na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

artykuł

Świadcetwa szkolne

Świadectwa szkolne, które nie zostały odebrane do 30.06 2020 r. zostały zdeponowane w sekretariacie szkoły. Ich odbiór będzie możliwy we wrześniu.

Informacja dla rodziców dzieci z klas pierwszych 2020/2021

Informacji dotyczących przydziału dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 udziela telefonicznie Sekretarz szkoły 32 267 45 97

Kontakt do wychowawców:

KLASA 1 A  mgr Monika Piwońska m.piwonska@sp4.bedzin.pl

KLASA 1B mgr Ewa Lacek e.lacek@sp4.bedzin.pl

Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Będzin

Szkoła dokona rozliczenia wpłat za posiłki w marcu br., uwzględniając zawieszenie zajęć w okresie od 12 do 31 marca 2020 r. oraz inne nieobecności dzieci.
Kwoty nadpłacone zostaną zwrócone rodzicom na podane przez rodzica konto bankowe, a w przypadku braku konta uwzględnione w najbliższym okresie rozliczeniowym.
Opłaty za kwiecień dotyczące żywienia dziecka w szkole będzie można uregulować w pierwszych trzech dniach od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, tj. od dnia wznowienia działalności.
Rozwiązanie powyższe będzie możliwe w sytuacji powrotu uczniów do szkół w kwietniu.

Organizacja pracy szkoły

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie
w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 marca 2020 r. nauczyciele rozpoczynają realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych przedmiotów poprzez kształcenie na odległość. Oznacza to obowiązkowe dla uczniów nowe treści, monitorowanie postępu uczniów oraz weryfikację ich wiedzy i umiejętności.

Działania te będą wprowadzane z uwzględnieniem:
- równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w danym dniu;
- zróżnicowaniem zajęć w każdym dniu;
- możliwości psychofizycznych ucznia;
- zaleceń medycznych odnośnie korzystania z urządzeń typu: komputer, telefon, telewizor, co oznacza łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
- sytuacji rodzinnej uczniów;
- ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.

Dyrektor szkoły będzie koordynował współpracę nauczycieli z uczniami oraz rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów i dzieci,...

List do Rodziców

Szanowni Państwo!

od 25.03.2020 zgodnie z uregulowaniami prawnymi zaczynamy obowiązkową dla uczniów realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotów. Będziemy realizować tematy poprzez kształcenie zdalne. Aktualne pozostają wypracowane i uzgodnione wcześniej z nauczycielami sposoby i narzędzia komunikacji. Nauka odbywa się zgodnie z planem lekcji. Proszę, aby wszyscy uczniowie podjęli naukę zgodnie z indywidualnymi możliwościami i pozostawali aktywni. Głównym narzędziem pracy pozostaje e-dziennik, a drogą przekazywania informacji kontakt z wychowawcą.

Planujemy wykorzystać narzędzia dostępne w bezpłatnym serwisie webmail - GMAIL z wykorzystaniem narzędzia Classroom. Jest to darmowa aplikacja, pozwalająca nauczycielom na utworzenie wirtualnych klas z możliwością elektronicznego zadawania, zbierania i oceniania prac uczniów. O działaniach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Mając na uwadze dobro uczniów, proszę o zapoznanie się z umieszczonymi na stronie szkoły, w zakładce DLA RODZICÓW materiałami (Wskazówki dotyczące organizacji pracy w domu; Kształcenie na odległość- poradnik MEN; RODO w związku z nauczaniem na odległość; Bezpieczeństwo w sieci)

Sytuacja, w której wszyscy znaleźliśmy się, wymaga sporo wysiłku, wyrzeczeń i wyrozumiałości. Dołożymy wszelkich starań, by ułatwić pracę zdalną naszych uczniów.

Z poważaniem
Tomasz...

Apel do rodziców i uczniów

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy do mieszkańców o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.
Prosimy o  ograniczenie kontaktów towarzyskich i  opuszczanie domów jedynie wówczas, gdy jest to bezwzględnie konieczne.
Rekomendujemy by dzieci swój czas bez szkoły lub przedszkola przeznaczyły na rozwój, naukę, gry i zabawy np. w sieci #online.
Pozostańcie w domach. W trosce o bezpieczeństwo swoje, jak i bliskich. Wspólnie jesteśmy za siebie odpowiedzialni.
Oprócz tego apelujemy, żeby zachować w tym wyjątkowym okresie specjalne środki ostrożności polegające na:
- unikaniu placów zabaw;


unikaniu zatłoczonych miejsc;
nieorganizowaniu spotkań towarzyskich, gier i zabaw zespołowych (również na placach zabaw, osiedlowych piaskownicach czy boiskach);
niewychodzeniu na spotkania w  miejsca, które sprzyjają gromadzeniu się dzieci i młodzieży;
spędzaniu najbliższego okresu przejściowego w domu;Lekarze uważają, że można wyjść z dzieckiem na spacer, jest to wręcz wskazane. Ważne jednak by unikać skupisk ludzi. Starać się niczego nie dotykać, zwłaszcza urządzeń na placach zabaw.
Prosimy o zachowanie spokoju, razem podejmijmy odpowiednie kroki, które zabezpieczą...

Ostrzeżenie - koronawirus

800-190-590 numer, pod którym działa całodobowo, siedem dni w  tygodniu infolinia NFZ


Bieżące informacje zamieszczamy w zakładce Dla Rodziców

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon, są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej
i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

ZALECENIA

Często myj...

mLegitymacja

Szanowni Państwo,

Osoby, które chcą mieć dostęp do mLegitymacji proszone są o wgranie zdjęcia legitymacyjnego ucznia do e-dziennika.

Instrukcja dotycząca zakładania konta będzie dostępna w kolejnym poście.

Magiczny Dywan

Magiczny Dywan, to innowacyjna, interaktywna pomoc dydaktyczna do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Ta pomoc jest już w naszej szkole! Obraz wyświetlany na podłogę tworzy wirtualny „magiczny dywan”, na którym uczniowie mogą przeżywać wspaniałe przygody, począwszy od gier i zabaw ruchowych, po edukację poznawczą ze wszystkich dziedzin wiedzy. Magiczny Dywan wraz ze swoimi animacjami przyciąga, co widać już po pierwszych zajęciach, w których uczestniczyły dzieci z oddziału przedszkolnego. Interaktywna podłoga służy zarówno zabawie, jak i rehabilitacji poprzez ruch. Duża różnorodność gier sprawia, że każde dziecko znajdzie tu swoją ulubioną zabawę. Nauczyciele w zajęciach dydaktycznych będą mogli wykorzystać programy, które skutecznie rozwijają u uczniów motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i  szybkość reakcji, a jednocześnie w atrakcyjny sposób przekazują wiedzę, ćwiczą pamięć i uczą. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie polubią zajęcia na Magicznym Dywanie.
Zakup rzutnika i programu stały się możliwe dzięki wsparciu finansowemu FUNDACJI TAURON.
Serdecznie dziękujemy Prezes Fundacji Pani Sylwii Strzelec oraz przedstawicielowi Rady Rodziców Panu Maciejowi Sierpińskiemu.

Nasza „Czwórka”

Zajęcia lekcyjne odbywają się w godz. 8.00-15.35


Liczba oddziałów szkolnych 18
Liczba oddziałów przedszkolnych 2 
Liczba uczniów 393
Liczba nauczycieli 49


Charakterystyka placówki:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie jest jedną z najstarszych szkół w mieście. Powstała wraz z pierwszymi kopalniami węgla kamiennego i hutami cynkowymi. Najstarszy zachowany akt mówiący o  „Elementarnej szkole rządowej pod Będzinem” pochodzi z 1848 roku. W obecnym budynku szkoła funkcjonuje od 1937 r. Od tego czasu przechodziła wiele remontów i modernizacji, dostosowując swoją infrastrukturę do potrzeb kolejnych pokoleń wychowanków.
Głównymi zadaniami szkoły w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej są:


wspieranie indywidualnej drogi rozwoju każdego ucznia,
kształtowanie postaw patriotycznych, prospołecznych oraz rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem.


Realizację tych priorytetów wspomaga działalność świetlicy szkolnej, grupy socjoterapeutycznej, kół zainteresowań oraz udział w różnorodnych programach i projektach.

W godz. 6.30-16.30 w szkole funkcjonuje świetlica, której głównym zadaniem jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Wychowawcy świetlicy wraz z dziećmi od lat współpracują ze Stowarzyszeniem Opieki Paliatywnej Nadzieja przygotowując drobne upominki dla...

Nasz Patron

STANISŁAW STASZIC

Urodził się 16 listopada 1755 r. w Pile, w rodzinie mieszczańskiej. Jego ojciec i dziad byli burmistrzami w rodzinnym mieście. Staszic pobierał naukę w Poznaniu przyjął święcenia kapłańskie, a następnie studiował we Francji i w Niemczech.

Swoje poglądy polityczne przedstawił w "Przestrogach dla Polski". Ratunek dla ojczyzny widział w silnych, centralistycznych rządach. " użyteczniejszą narodowi naszemu byłaby w tym razie absolutna monarchia, jak zła rzeczpospolita. Bo pierwsza naród Polaków zachowa" - pisał w 1790 r. "Przestrogach".

Staszic nie był jedynie teoretykiem w dziedzinie polityki. Sam realizował swoje idee na gruncie społecznym. W 1816 r. założył Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie. Było ono swego rodzaju spółdzielnią zrzeszająca początkowo ponad 300 gospodarzy. Chłopi zostali zwolnieni z pańszczyzny, każdy posiadał własne gospodarstwo. Wszyscy byli zobowiązani do wzajemnej pomocy, szczególnie w wypadku klęsk żywiołowych.

W wielkiej polityce wspierał reformy Sejmu Czteroletniego, które miały na celu wzmocnienie polityczne, gospodarcze i militarne Rzeczpospolitej.

W latach 1807 - 1824 zajmował się edukacją. Był członkiem Izby Edukacyjnej, Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Współtworzył warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Ufundował jego siedzibę i przewodniczył mu od 1807 r. Był współorganizatorem Uniwersytetu Warszawskiego w 1816...