Nasza „Czwórka”

Nasza „Czwórka”

Zajęcia lekcyjne odbywają się w godz. 8.00-15.35

  • Liczba oddziałów szkolnych 18
  • Liczba oddziałów przedszkolnych 2 
  • Liczba uczniów 393
  • Liczba nauczycieli 49

Charakterystyka placówki:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie jest jedną z najstarszych szkół w mieście. Powstała wraz z pierwszymi kopalniami węgla kamiennego i hutami cynkowymi. Najstarszy zachowany akt mówiący o  „Elementarnej szkole rządowej pod Będzinem” pochodzi z 1848 roku. W obecnym budynku szkoła funkcjonuje od 1937 r. Od tego czasu przechodziła wiele remontów i modernizacji, dostosowując swoją infrastrukturę do potrzeb kolejnych pokoleń wychowanków. Głównymi zadaniami szkoły w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej są:

  • wspieranie indywidualnej drogi rozwoju każdego ucznia,
  • kształtowanie postaw patriotycznych, prospołecznych oraz rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem.

Realizację tych priorytetów wspomaga działalność świetlicy szkolnej, grupy socjoterapeutycznej, kół zainteresowań oraz udział w różnorodnych programach i projektach.

W godz. 6.30-16.30 w szkole funkcjonuje świetlica, której głównym zadaniem jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Wychowawcy świetlicy wraz z dziećmi od lat współpracują ze Stowarzyszeniem Opieki Paliatywnej Nadzieja przygotowując drobne upominki dla podopiecznych Fundacji. Dzięki udziałowi w programie Orange cyfrowej edukacji dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej Mega Misja baza świetlicy znacznie wzbogacona została o gry dydaktyczne, książki i sprzęt multimedialny.

Szkoła systematycznie rozpoznaje potrzeby uczniów celem udzielenia im pomocy psychologiczno- pedagogicznej, materialnej oraz wsparcia i opieki pedagoga. Organizowane są zajęcia rewalidacyjne i  logopedyczne. Dzieci z wadami postawy korzystają z zajęć gimnastyki korekcyjnej. Prowadzone są zajęcia grupy socjoterapeutycznej, których zadaniem jest wspomaganie pełnego rozwoju dzieci oraz ułatwienie im prawidłowego funkcjonowania w szkole i środowisku. Zajęcia uatrakcyjniają liczne wyjazdy na spektakle teatralne i do Filharmonii.

W szkole organizowany jest Dzień przeciw agresji oraz kampanie: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Smart, to znaczy mądrze”. Realizowane są programy profilaktyczne:„Zły dotyk”, „Ja w grupie- ja w świecie”, „Moc tkwi w Tobie!”, „Nie, dziękuję nie palę", „Bezpiecznie i zdrowo wchodzimy w dorosłość”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne media”, „Dopalacze - i co dalej ?”, „Mobbing”, „Smartfon – przyjaciel czy wróg czyli jak żyć w świecie nowych technologii”, „Cyberprzemoc”, „Narkotykowe dylematy” . W placówce odbywają się cykliczne prelekcje i warsztaty z zakresu profilaktyki prozdrowotnej i uzależnień. W roku szkolnym 2018/2019 szkoła przystąpiła do programu opracowanego przez Akademię Czerniaka – sekcję Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Celem programu jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie nowotworu czerniaka poprzez popularyzację metod skutecznej profilaktyki.

Szkoła współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, asystentami rodzinnymi, Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny, Sądem Rodzinnym w Będzinie, kuratorami sądowymi, zespołem ds. nieletnich KPP w Będzinie, świetlicą środowiskową. Kreatywność, innowacyjność i uzdolnienia uczniów rozwijane są w ramach kół: teatralnego, tanecznego, plastycznego, muzycznego, redakcyjnego, recytatorskiego, wolontariatu, fotograficznego, przyrodniczego. W szkole wydawana jest gazetka szkolna "Czwórka z klasą".

Sportowe umiejętności uczniowie rozwijają na zajęciach SKS oraz działającego przy szkole Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Ksawera". Uczniowie korzystają z nowoczesnego zaplecza sportowego: kompleksu boisk sportowych, bieżni, hali sportowej wyposażonej w siłownię i zaplecze sanitarne. Kompleks sportowy udostępniony jest również społeczności lokalnej oraz podmiotom organizującym zajęcia sportowe dla uczniów i mieszkańców Będzina.

Integracji społeczności szkolnej służą imprezy, które stanowią już tradycję naszej szkoły. Należy wymienić tutaj: wigilię środowiskową z udziałem władz miasta, przedstawicieli kuratorium oświaty i ks. biskupa, piknik rodzinny Pożegnanie lata, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kiermasz bożonarodzeniowy, Dzień Otwarty Szkoły, osiedlowy Dzień Sportu i Dzień Dziecka. Jesteśmy również organizatorami corocznych konkursów międzyszkolnych tj.: konkurs twórczości muzycznej i plastycznej dzieci i młodzieży "Kolęda i Kartka Bożonarodzeniowa", ekologicznego "Spotkajmy się w parku narodowym", historyczno-przyrodniczego "A to Polska właśnie", olimpiada Spartakiada Przedszkolaka.

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w różnorodnych konkursach i przeglądach na szczeblu miejskim i wojewódzkim: Spotkania z Melpomeną, Przegląd Małych Form Teatralnych. Wizytówka szkoły są znaczące sukcesy odnoszone przez uczniów w rywalizacji sportowej, zwłaszcza w siatkówce i  piłce nożnej.

W ostatnich latach placówka zyskała na atrakcyjności dzięki modernizacjom infrastruktury i wzbogacaniu bazy dydaktycznej.

W roku 2013 dzięki udziałowi w Rządowym programie "Radosna szkoła" otwarty został plac zabaw. Jest on przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych. Jest bezpieczny dzięki zastosowaniu pod urządzeniami nowoczesnej nawierzchni syntetycznej, właściwemu rozmieszczeniu sprzętu oraz przyjaznemu zagospodarowaniu pozostałego terenu zielenią. Razem z ogrodem szkolnym tworzy przyjazny dzieciom kompleks wypoczynkowy.

W roku 2015 oddany do użytku uczniów i mieszkańców Będzina został kompleks sportowy: boiska, bieżnia i  skocznia w dal. Położona obok hala sportowa o powierzchni blisko 1200 m kw. przeznaczona jest do gier zespołowych siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej oraz do ćwiczeń gimnastycznych. Istnieje możliwość podziału kurtynami grodzącymi na dwie niezależne części. Kompleks stanowi dzielnicowe centrum rekreacyjno–sportowe.

Dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Zielona Pracownia" w roku 2017 placówka wzbogaciła swoją bazę o nowoczesną ekopracownię Biedroneczka. Dzięki bogatym zestawom pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego uczniowie rozwijają zainteresowania ekologiczne.

W latach 2017 - 2019 w szkole realizowany był projekt „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse", na który Miasto Będzin pozyskało dofinansowanie w z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu był wzrost kompetencji kluczowych uczniów będzińskich szkół zwiększający ich szanse na dalszą edukację i rozwój społeczno-zawodowy. Szkoła została doposażona w środki dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Powstała nowoczesna pracownia matematyczna. Realizowane były zajęcia wyrównawcze i rozwojowe z matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych oraz języków obcych w tym zajęcia z Nativ spikerem.
W roku szkolnym 2018/2019 szkoła przystąpiła do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu na realizację projektu zakupiono nowoczesny sprzęt multimedialny. Rozwijaniem kompetencji cyfrowych objęci są wszyscy uczniowie a w oddziale przedszkolnym realizowany jest program wprowadzający do informatyki "Zabawa w kodowanie".

Szkoła posiada bogato zaopatrzoną bibliotekę szkolną, która systematycznie powiększa swój księgozbiór dzięki uczestnictwu w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Jego celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez projekty szkolne, konkursy czy też lekcje biblioteczne. W roku szkolnym 2018/2019 pozyskano ok. 1000 nowych woluminów.