Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Dla Rodziców

Decyzją ustawodawcy art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 poz. 1481 ze zm.) przyjął nowe brzmienie ograniczające adresatów przyjętych przez samorządy lokalnych programów wspierających uzdolnione dzieci i młodzież do uczniów pobierających naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana prawa oświatowego w zakresie...

Szanowni Państwo! Informujemy, że na stronie Śląskiego Kuratorium Oświaty zostały zamieszczone regulaminy i zasady organizacji konkursów przedmiotowych. Etap szkolny zostanie poprzedzony eliminacjami. Więcej informacji na stronie www.kuratorium.katowice.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego: 02.09.2019 r. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2019 r. - 31.12.2019 r. Ferie zimowe: 13.01.2020 r. - 26.01.2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna: 09.04.2020 r. - 14.04.2020 r. Zakończenie roku szkolnego: 26.06.2020 r. Ferie letnie: 27.06.2020 – 31.08.2020 r. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 14 październik 2019 r. - Dzień...

Szanowni Rodzice, informujemy, że przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. To rodzice...

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020 Klasy I - 9 września 2019 roku o godzinie 17.00 Klasy II - 16 września 2019 roku o godzinie 16.30 Klasy III-VIII - 17 września 2019 roku o godzinie 16.30 04.11.2019 r. klasy I-III 05.11.2019r. klasy IV - VIII 09.12.2019 r. klasy I-III 10.12.2019 r. klasy IV - VIII...

Godziny lekcyjne godz. od 8.00 do 8.45 (przerwa 10 minut) godz. od 8.55 do 9.40 (przerwa 10 minut) godz. od 9.50 do 10.35 (przerwa 10 minut) godz. od 10.45 do 11.30 (przerwa 20 minut) godz. od 11.50 do 12.35 (przerwa 20 minut) godz. od 12.55 do 13.40 (przerwa 10 minut) godz. od 13.50 do 14.35 (przerwa 10 minut) godz. od 14.45 do 15.30

Koła zainteresowań w roku szkolnym 2019/2020: plastyczne – mgr Ewa Lacek teatralne – mgr Jadwiga Gaweł czwartek 8 godz. lekcyjna muzyczne – mgr Aleksandra Marko - Lech czwartek 8 godz. lekcyjna taneczne – mgr Monika Piwońska wtorek 6 godz. lekcyjna redakcyjne – mgr Małgorzata Lubojańska fotograficzne - mgr Agnieszka Michalska...

Szanowni Rodzice Z uwagi na pojawiające się pytania dotyczące problemu wszawicy chcemy przypomnieć, że obowiązek sprawdzania czystości skóry głowy spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach dziecka. W szkole odnotowano sporadyczne przypadki zakażenia wszawicą. Były one zgłaszane przez rodziców uczniów lub zauważone przez pielęgniarkę szkolną. W każdym...

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wykorzystywanymi podczas realizacji programu profilaktyki czerniaka. Organizatorem akcji jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego...

W dniu 7 marca 2019 r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej przeprowadzili w SP nr 4 ocenę obciążenia uczniów ciężarem tornistrów. Zważono 278 uczniów oraz ich tornistry. Pomiarów dokonano w gabinecie pomocy przedmedycznej we wszystkich klasach. Ocenie poddano dwa pomiary, jeden to ciężar ciała ucznia,...

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony został w roku szkolnym 2018/2019. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem...

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz....

Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do: Złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia rodziców. Zabrania na wycieczkę aktualnej legitymacji szkolnej. Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu. Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika...