Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Zmiany w funkcjonowaniu szkół do 3 stycznia 2021.

Zmiany w funkcjonowaniu szkół do 3 stycznia 2021.

Funkcjonowanie szkół podstawowych i przedszkoli od 30 listopada 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku

Zdalne nauczanie w szkołach podstawowych W związku ze stanem epidemii i zagrożeniem zarażenia się koronawirusem – decyzją rządu – przedłużono do 3 stycznia 2021 roku zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Będzin nadal będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Zajęcia sportowe wynikające z programu szkolenia

Od 30 listopada 2020 r. zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia mogą być prowadzone w szkole z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Dotyczy to zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Zajęcia stacjonarne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych pozostaje bez zmian. Aktualne przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.

Opieka w świetlicach szkolnych oraz praca nauczycieli

Do dnia 3 stycznia 2021 roku szkoły podstawowe – na życzenie rodziców – mogą zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej dla uczniów klas I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. O potrzebie skorzystania z tej formy opieki rodzic powinien poinformować dyrektora szkoły w dniu poprzedzającym udział dziecka w zajęciach świetlicowych.

Konsultacje dla ósmoklasistów

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół podstawowych mogą umożliwić uczniom klas ósmych udział – na terenie szkoły – w konsultacjach indywidualnych lub grupowych z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.

Olimpiady, turnieje i konkursy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych możliwe jest przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły. Zawody te są kierowane do wąskiej grupy wybitnie uzdolnionej młodzieży, dlatego też nie ma zagrożenia przebywania w jednym momencie w szkole dużej grupy uczniów. Da to szansę tym uczniom na rozwijanie ich potencjału i szczególnych umiejętności związanych z danym konkursem, turniejem lub olimpiadą.

Pliki do pobrania

Zmainy w funkcjonowaniu szkół do 3 stycznia 2021.

Format: PDF, Waga: 275 kB

Pobierz plik pdf