Organizacja pracy w okresie kształcenia na odległość

*Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19**

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 marca 2020 r. nauczyciele rozpoczynają realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych przedmiotów poprzez kształcenie na odległość. Oznacza to obowiązkowe dla uczniów nowe treści, monitorowanie postępu uczniów oraz weryfikację ich wiedzy i umiejętności.

Działania te będą wprowadzane z uwzględnieniem:
- równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w danym dniu;
- zróżnicowaniem zajęć w każdym dniu;
- możliwości psychofizycznych ucznia;
- zaleceń medycznych odnośnie korzystania z urządzeń typu: komputer, telefon, telewizor, co oznacza łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
- sytuacji rodzinnej uczniów;
- ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.

Dyrektor szkoły będzie koordynował współpracę nauczycieli z uczniami oraz rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów i dzieci, w tym uczniów i dzieci objętych kształceniem specjalnym lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne.

Konsultacje nauczycieli z uczniami i rodzicami będą się odbywały w głównej mierze poprzez e- dziennik i Google Classroom. W klasach, w których rodzice wyrazili na to zgodę, również poprzez e-mail, komunikatory, SMS, rozmowy telefoniczne.

Zajęcia w poszczególnych klasach będą prowadzone zgodnie z planem lekcji. Zajęcia będą prowadzone metodami i technikami kształcenia na odległość z wykorzystaniem między innymi: Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl , materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, materiałów Klubu Nauczyciela – Nowa Era, materiałów Klubu Nauczyciela- WSiP, materiałów wskazanych przez nauczycieli, oraz z wykorzystaniem Google Classroom.

Kontakt nauczycieli z uczniami w okresie zawieszenia zajęc odbywa się w następujący sposób:

Oddziały przedszkolne
Wychowawcy poprzez e-maila oraz sms/mms i połączenia informują rodziców o działaniach dzieci. Przesyłają: propozycje wykonania prac plastycznych, zabaw, karty prac do ewentualnego druku, opracowane przez siebie propozycje twórczych aktywności uczniów, linki do słuchowisk, audycji radiowych, telewizyjnych oraz zabaw on-line.

Klasy 1-3
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej za pośrednictwem e- dziennika, platformy Eduelo, Squola, Classroom przesyłają do rodziców i  uczniów propozycje zadań i ćwiczeń zgodnych z założeniami wybranego w danej klasie programu nauczania, linki do słuchowisk, audycji radiowych, programów i zabaw on- line, propozycje lektur, udostępnione przez nauczyciela quizy i testy. Podstawę pracy stanowi podręcznik i zeszyty ćwiczeń. Praca nauczyciela jest skierowane na ocenę prac domowych, sprawdzianów, quizów oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych.
Czas do wykonania zadań: prace domowe w formie pisemnej, czyli działania dla utrwalenia treści i umiejętności z języka polskiego i matematyki zdawane są codziennie.
Z języka angielskiego dwa razy w tygodniu.
Z plastyki, muzyki, informatyki, techniki jeden raz w tygodniu.

Czas na odesłanie pracy 2 dni robocze.

Klasy 4-8
Nauczyciele przedmiotów klas 4-8 kontaktują się z uczniami lub rodzicami poprzez e-dziennik oraz Google Classroom Uczniowie otrzymują na każdy dzień, zgodnie z planem lekcji propozycje ćwiczeń i zadań. nauczyciele prowadzą też zajęcia podając uczniom linki do spotkań na Meet. W zależności od specyfiki przedmiotu nauczyciele mogą wykorzystywać różne formy i techniki: materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych, zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/, media społecznościowe, komunikatory, programy telewizji publicznej i audycje radiowe, podręczniki, ćwiczenia, które uczeń już posiada.

Sposoby dostarczania wykonanych prac: przekazanie materiałów przy użyciu Google Classroom. Uczniowie uczestniczą w lekcjach zgodnie z planem zajęć. Sprawdzana jest obecność. Nauczyciele i wychowawcy monitorują obecność uczniów podczas zdalnego nauczania. Uczniowie, którzy nie mają możliwości pracy zdalnej (np. brak komputera, dostępu do Internetu) będą mogli pracować z wykorzystaniem stacji szkolnej, stworzonej przez dyrektora w szkole. Stację taką udostępnia szkoła po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przez rodziców.

Nauczyciele pracują zgodnie z planem lekcji. Materiały dla uczniów umieszczają i prowadzą lekcje na Meet wg obowiązującego ( w czasie zajęć stacjonarnych) planu lekcji.
Nauczyciele przygotowują materiały dla uczniów, dokonują monitorowania postępów uczniów, weryfikują wiedzę i umiejętności uczniów, a także oceniają.
Czas do wykonania zadań: prace domowe w formie pisemnej, czyli działania dla utrwalenia treści i umiejętności z języka polskiego i matematyki zdawane są trzy razy w tygodniu.
Z języka angielskiego i języka niemieckiego dwa razy w tygodniu.
Z biologii, przyrody, historii, wos, geografii, fizyki i chemii jeden raz w tygodniu.
Z plastyki, muzyki, informatyki, edb, techniki jeden raz na dwie jednostki lekcyjne, czyli raz na 2 tygodnie.

Ocenianie. Podczas oceniania nauczyciele uwzględniają systematyczność pracy ucznia, jego możliwości psychoedukacjne ( opinie, orzeczenia) oraz zaangażowanie.
Skala ocen od 1 do 6.
Ocenie podlegać będą indywidualne wypowiedzi ustne, prace pisemne online (wypracowania i inne), kartkówki i testy online, prace artystyczne, filmiki/pokazy multimedialne.
Informacje o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach uczeń oraz rodzic będą mogli zdobyć poprzez e- dziennik oraz Classroom.
Uczniowie, którzy nie podejmą żadnej pracy: online lub w tradycyjnej formie papierowej, a rodzice nie wyjaśnią przyczyn zaistniałej sytuacji - zostaną ocenieni negatywnie.

Uczniowie objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną będą mogli skorzystać z dodatkowej pomocy pedagoga szkolnego oraz nauczycieli : świetlicy, biblioteki, nauczycieli współorganizujących kształcenie.
Nauczyciele pełnią dyżur dla uczniów i rodziców on-line (poczta służbowa). Materiały dla uczniów i rodziców zamieszczają na stronie szkoły w zakładkach: Pedagog szkolny, Świetlica, Biblioteka.

Wychowawcy klas pozostają w stałym kontakcie z rodzicami uczniów.
Wychowawcy klas informują dyrektora szkoły o problemach uczniów dotyczących pracy zdalnej a związanych z barakiem sprzętu IT lub brakiem stałego dostępu do Internetu. Rodzic informuje wychowawcę lub szkołę (nr tel. 32 267-45-97) o problemie realizacji kształcenia na odległość. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicem podejmuje stosowne działania mające na celu pomoc uczniowi w realizacji podstawy programowej.