Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Zapytanie ofertowe - prace remontowe sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe - prace remontowe sali gimnastycznej

                                         Będzin, dnia 05.10.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130 000 ZŁOTYCH

I. ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – robota budowlana : „Roboty posadzkowe salki gimnastycznej oraz malarskie łącznika w Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Wisławy Szymborskiej 1 w Będzinie” .

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce istniejącej posadzki, wykonaniu nowych warstw posadzkowych w salce sportowej oraz magazynku, robotach malarskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, a zakres robót określa: przedmiar robót załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr 5 do zapytania ofertowego . Wykonawca przyjmując do wykonania ww. roboty obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 1,5 miesiąca od daty zawarcia umowy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców:
1.1. Wykonawca powinien wykazać dwie roboty o minimalnej wartości brutto 100 000,00 zł. Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się roboty obejmujące kompleksowe wykonanie posadzek sportowych sal gimnastycznych.
1.2. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń, lub w ograniczonym zakresie.

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.
2.Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.
3.Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego).
4.Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5.Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.
6.Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie roboty jakie z  technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i  oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia pn.: „Roboty posadzkowe salki gimnastycznej oraz malarskie łącznika w Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Wisławy Szymborskiej 1 w Będzinie”.
Wyceniając przedmiot zamówienia, Wykonawca winien odnieść się do warunków przedstawionych w zapytaniu ofertowym w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji. Cena winna pokrywać wszystkie wymogi kompletnego i należytego wykonania usługi niezależnie od tego, czy w dokumentach zamówienia są one opisane szczegółowo, czy nie. Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.
Ceny podane przez Wykonawcę w Tabeli rozliczeniowej muszą pokrywać wszelkie koszty wykonania robót, jak również m. in. koszty:
-wypełnienia obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w zamówieniu,
-analiz laboratoryjnych, jeśli będą potrzebne, oraz wszelkie koszty z tym związane,
-dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz wszelkie koszty z tym związane,
-sprzętu Wykonawcy, wraz z jego dostarczeniem na teren budowy i utrzymaniem,
-wszelkich robót tymczasowych oraz wszelkie koszty z tym związane,
- wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy,
-koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, wszelkie roboty przygotowawcze, demontażowe, wyburzeniowe, odtworzeniowe i porządkowe,
- koszty zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę, koszty ewentualnego zainstalowania liczników zużycia wody i energii oraz koszty zużycia energii i wody w czasie budowy,
- koszt wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki,
- koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów,
- koszty związane z  odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,
- koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów, projektów warsztatowych np. Wykonania posadzki betonowej,
- koszty sporządzenia w dwóch egzemplarzach i przekazanie zamawiającemu dwóch egzemplarzy dokumentacji powykonawczej
- koszty zapewnienia odpowiedniej, bezpiecznej organizacji robót,
- koszty przywrócenia do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, obiektów, terenów przyległych i dróg dojazdowych, które uległy uszkodzeniu w trakcie realizacji zadania,
- koszty uporządkowania terenu i sprzątania po robotach budowlanych,
- koszty uzyskania pozwoleń, zgód, uzgodnień itp. od innych podmiotów, w tym od organów administracji publicznej oraz opłaty uiszczane na rzecz innych podmiotów, w tym na rzecz organów administracji,
- koszty związane z postępowaniami administracyjnymi, których przeprowadzenie będzie konieczne w  toku realizacji przedmiotu umowy oraz koszty ogólne Wykonawcy, zysk, podatki.
Koszty powyższe nie stanowią odrębnego wynagrodzenia Wykonawcy.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1.Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2.Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.
3.Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4.Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
5.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6.Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu dokonania zmiany.
7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9.Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa złożone w postaci elektronicznej podpisane, powinny zostać złożone w osobnym pliku. Nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym zamówieniem.

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1.Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum.
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT Najniższa cena.

SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najniższą cenę spośród wszystkich ofert. W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć na lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego e-mailem na adres: sp4bedzin@sp4.bedzin.pl
Termin składania ofert upływa dnia 19 października 2021 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:
- Tomasz Sowa - dyrektor szkoły

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)
 2. Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2)
 3. Informacja RODO (zał. nr 3)
 4. Przedmiar (zał nr 4)
 5. STWiOR (zał. Nr 5)
 6. Wzór gwarancji
 7. Wzór Karty Materiałowej