Ocenianie zachowania

(fragment Statutu Szkoły, nowelizacja 30.08.2019 r.)

§ 61

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Przed śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej wychowawcy zobowiązani są poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) z miesięcznym wyprzedzeniem o przewidywanej ocenie nagannej zachowania. Uczeń może otrzymać ocenę naganną zachowania mimo braku wcześniejszej informacji, jeżeli w ciągu wymienionego miesiąca jego zachowanie będzie odpowiadało kryteriom przyjętym do oceny nagannej. Zawiadomienie rodziców ma formę pisemną z potwierdzającym podpisem rodzica. Za powiadomienie rodziców odpowiedzialny jest wychowawca klasy.

4. Systematyczne ocenianie zachowania ma na celu kształtowanie postaw i zachowań, wdrażanie ucznia do stałej pracy nad sobą, eliminację zachowań nagannych, kierowanie ucznia w stronę bycia nieprzeciętnym, uczenie dobrze pojętej rywalizacji i samooceny.

5. Ocena zachowania jest opinią zespołu klasowego, pracowników szkoły o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym z uwzględnieniem w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.

5.1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

6. W pierwszym etapie edukacyjnym, w klasach I–III oceny klasyfikacyjne zachowania śródroczne i roczne są ocenami opisowymi i obejmują te same obszary określone w ust. 5. pkt 1–7).

7. Zachowanie ucznia ocenia się na koniec pierwszego półrocza i jest to ocena klasyfikacyjna śródroczna oraz na koniec roku szkolnego i jest to ocena klasyfikacyjna roczna.

8. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV ustala się wg następującej skali:

1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.

9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
,br> 10. Oceny klasyfikacyjne zachowania śródroczne i roczne wynikają z uzyskania przez ucznia odpowiedniej ilości punktów.

11. Podsumowania punktów dokonuje wychowawca oddziału, który po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia informuje go o przewidywanej ocenie zachowania.

12. Uczeń ma prawo znać przewidywaną ocenę zachowania co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem plenarnej konferencji klasyfikacyjnej śródrocznej. W przypadku oceny zachowania rocznej uczeń ma prawo znać przewidywaną ocenę na 3 tygodnie przed planowaną konferencją.

13. Informacje o wyróżnieniach, pochwałach, upomnieniach, naganach dotyczących ucznia i wpływających na punktację oceny zachowania, mają prawo wpisywać wychowawca, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Wszystkie informacje są podpisane i datowane.

14. Uczeń ma prawo starać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania. W tym celu zobowiązany jest powiadomić o tym wychowawcę klasy, by uzyskać informacje o warunkach oprawy oceny. Warunki poprawy oceny powinny obejmować między innymi:

1) likwidację zachowań negatywnych i nagannych;
2) usunięcie ewentualnych szkód, powstałych na skutek w/w zachowania;
3) podjęcie działań o charakterze społeczno-użytecznym w okresie co najmniej 2 tygodni (działania ucznia nie powinny mieć charakteru jednorazowego i okazjonalnego).

15. Wychowawca może odmówić uczniowi prawa do starania się o wyższą niż przewidywana ocenę zachowania w przypadku, gdy uczeń świadomie i w sposób szczególnie zuchwały łamie podstawowe prawa i normy zachowania społecznego oraz etycznego, stwarza często zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia innych.

16. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli ich zdaniem roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

17. W przypadku stwierdzenia niezgodności dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) ustala roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyzja rozstrzygająca należy do przewodniczącego komisji;
2) w skład komisji wchodzą: a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący;

b) wychowawca oddziału;
c) wskazany przez dyrektora nauczyciel uczący w danej klasie,
d) pedagog;
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
f) przedstawiciel rady rodziców.

3) sporządza protokół, zawierający następujące informacje:

a) skład imienny komisji;
b) termin posiedzenia komisji;
c) wynik głosowania;
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

4) wychowawcy nie przysługuje prawo odmówienia udziału w posiedzeniu takiej komisji.

18. Ustalona przez wychowawcę ocena klasyfikacyjna roczna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 16.

19. Kryteria oceniania zachowania ucznia są jednolite, obowiązują ocenianych i oceniających.

20. Oceny zachowania nie ustala się uczniowi spełniającemu obowiązek poza szkołą.

21. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

22. Szczegółowe kryteria zasady oceniania zachowania w lasach IV – VIII są następujące:


1) śródroczna i roczna ocena zachowania ucznia wystawiana jest w oparciu o siedem obszarów wymienionych w ust. 5 § 61.

2) W każdym z tych obszarów wychowawca przyznaje uczniowi od 1 do 6 punktów, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ust.23. Uczeń może uzyskać maksymalnie 42 punkty (po 6 punktów za każdy z 7 obszarów), minimalnie zaś 7 punktów (po 1 punkcie w każdym z siedmiu obszarów).

3) ocenę zachowania wystawia się zgodnie z poniższą skalą:
wzorowe 42 – 39 punktów
bardzo dobre 38 – 32 punkty
dobre 31 – 25 punktów
poprawne 24 – 18 punktów
nieodpowiednie 17 – 11 punktów
naganne 10 – 7 punktów

4) uczeń, który w dwóch lub więcej obszarów uzyskał po 4 punkty nie może otrzymać oceny wzorowej,

5) uczeń, który w dwóch i więcej obszarach uzyskał po 3 punkty nie może otrzymać oceny bardzo dobrej i wyższej,

6) uczeń, który w dwóch obszarach i więcej uzyskał po 2 punkty nie może otrzymać oceny dobrej i wyższej,

7) uczeń, który w dwóch obszarach uzyskał po 1 punkcie, nie może otrzymać oceny poprawnej i wyższej.

23. Szczegółowe kryteria przyznawania punktów w 7 obszarach, wymienionych w punktach 1) – 7) łącznie z podpunktami, mają charakter stwierdzeń pozytywnych, czyli zachowań pożądanych, niezbędnych do budowania wzorca ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie.
Wychowawca dokonuje oceny częstotliwości występowania u ucznia wymienionych zachowań stosując skalę od 1 do 6 punktów, gdzie 6 punktów oznacza „zawsze”, a 1 punkt oznacza „nigdy”.

Oceniane obszary i kryteria:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia obejmuje zachowania i postawy ucznia oparte na standardach:
a) uczeń nie spóźnia się na zajęcia i ma usprawiedliwioną nieobecność,
b) uczeń przygotowuje się do zajęć i posiada wyposażenie konieczne do podejmowania działań na zajęciach,
c) uczeń podejmuje działania na zajęciach dbając o rozwój własny,
d) uczeń zmienia obuwie na odpowiednie do zajęć,
e) uczeń dotrzymuje ustalonych terminów w sferze edukacyjnej i organizacyjnej.

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej obejmuje zachowania i postawy ucznia oparte na standardach :
a) uczeń jest koleżeński, tolerancyjny,
b) uczeń pomaga innym,
c) uczeń szanuje pracę własną i innych oraz mienie wspólne i osobiste,
d) uczeń bierze udział w zadaniach realizowanych przez społeczność szkolną,
e) uczeń nie obraża, poniża, demoralizuje innych.

3) dbałość o honor i tradycje szkoły obejmuje zachowania i postawy ucznia oparte na standardach:
a) uczeń dba o kultywowanie tradycji szkolnych, regionalnych, narodowych,
b) uczeń bierze udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych na miarę swoich uzdolnień i zainteresowań,
c) uczeń angażuje się w działania promujące szkołę,
d) uczeń podkreśla strojem galowym uroczystości szkolne,
e) uczeń zachowuje się kulturalnie podczas uroczystości, akademii, apelów.

4) dbałość o piękno mowy ojczystej obejmuje zachowania i postawy ucznia oparte na standardach:
a) uczeń poszerza zasób słownictwa rozwijając sprawność komunikowania się,
b) uczeń stosuje zwroty grzecznościowe,
c) uczeń dba o  poprawność językową,
d) uczeń eliminuje ze swojej wypowiedzi wulgaryzmy, wyzwiska, agresję.

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób obejmuje zachowania i postawy ucznia oparte na standardach :
a) uczeń dba o higienę osobistą,
b) uczeń nie stosuje przemocy fizycznej, psychicznej ani cyberprzemocy,
c) uczeń przestrzega uregulowań korzystania z pomieszczeń w szkole,
d) uczeń stosuje zasady bezpieczeństwa podczas zabaw, gier, wycieczek,
e) uczeń sygnalizuje o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią obejmuje zachowania i postawy ucznia oparte na standardach :
a) uczeń stosuje w praktyce zasadę kulturalnego zachowywania się w grupie,
b) uczeń szanuje miejsce odbywania się zajęć w szkole i poza nią,
c) uczeń nosi strój stosowny do specyfiki zajęć i wymogów przyzwoitości,
d) uczeń wszędzie pozostawia po sobie porządek.

7) okazywanie szacunku innym osobom obejmuje zachowania i postawy ucznia oparte na standardach :
a) uczeń swoim zachowaniem nie narusza godności drugiego człowieka, b) uczeń kłania się dorosłym, wita z innymi,
c) uczeń wywiązuje się z przyjętych zobowiązań,
d) uczeń nie lekceważy zdania, uwag i rad innych,
e) uczeń buduje prawidłowe relacje społeczne wolne od agresji, przemocy, wyzwisk, ośmieszania.

24. Ustalona przez wychowawcę ocena zachowania śródroczna i roczna może zostać przez niego zmieniona w wypadku zaistnienia zachowań i czynów ucznia, które jako chwalebne, przyniosły uczniowi i środowisku szkolnemu chlubę (podniesienie oceny) oraz naganne, polegające na drastycznym naruszeniu przez ucznia praw i norm ogólnospołecznych wobec innych osób lub mienia (obniżenie oceny).
Wychowawca oddziału powiadamia o tym rodziców ucznia oraz uzasadnia swoją decyzję.