Jak poradzić sobie z nauką w czasie zawieszenia zajęć?

Szanowni Rodzice,
w czasie zawieszenia zajęć, nauczyciele wyznaczają uczniom zadania do wykonania, umieszczając je w e-dzienniku, w zakładce „zadania domowe”. Po uprzednim kontakcie z Rodzicami część nauczycieli przesyła informację pocztą elektroniczną lub SMS. Pozostałe materiały umieszczane na platformach gov. i men. są tylko materiałami pomocniczymi, propozycjami dla zainteresowanych, chcących poszerzyć swoje informacje uczniów. Mogą też być pomocne w zrozumieniu opracowanych już wcześniej tematów. Uczniów klas ósmych zachęcamy do korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie OKE Jaworzno.
Uczniowie zobowiązani są do samodzielnego odrabiania prac domowych. Państwa zadanie to zachęcanie dzieci do podjęcia działań i sprawdzanie ich wykonania. Ważne, aby uczniowie podejmowali wyznaczone zadania i pracowali w miarę swoich możliwości. Praca powinna odbywać się systematycznie, zgodnie z planem zajęć na dany dzień. Zadane prace zostaną sprawdzone, w przekazany przez nauczyciela danego przedmiotu sposób.
Po powrocie do szkoły treści i umiejętności, których zrozumienie lub opanowanie stwarza dzieciom problemy, zostaną powtórzone, wytłumaczone i przećwiczone. Każdy nauczyciel gotowy jest do konsultacji i udzielenia wskazówek, w zakresie wskazanego przez siebie materiału. W razie wątpliwości, należy kontaktować się z nauczycielem danego przedmiotu.
Dziękujemy Państwu za współpracę.