Informacja o wyborze oferty.

Będzin, 31.01.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Staszica
  42 – 500 Będzin, ul. Wisławy Szymborskiej 1
  NIP: 625 126 45 97 REGON: 000726300

 2. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
  „Dostawa wyposażenia i sprzętu do pracowni specjalistycznych w Szkole Podstawowej nr 4 w Będzinie realizowana w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości”

 3. NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto
1. KESSLER POLSKA Sp.z o.o 57- 130 Przewomo, ul. Okrężna 14B 102 930,00 zł

 1. ERGOTOP Sp. z o.o 57-220 Ziębice, ul. Wałowa 46 100 950,00 zł

 2. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU
  ERGOTOP Sp. z o.o, 57-220 Ziębice, ul. Wałowa 46
  Najkorzystniejsza oferta cenowa. Spełnia kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym.

 3. Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

 4. Nie odrzucono ofert.

- Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta 04.02.2022 r.