Informacja o wyborze oferty

Będzin, 21.10.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Staszica
  42 – 500 Będzin, ul. Wisławy Szymborskiej 1
  NIP: 625 126 45 97 REGON: 000726300

 2. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
  „Roboty posadzkowe salki gimnastycznej oraz malarskie łącznika w Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Wisławy Szymborskiej 1 w Będzinie”

 3. NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

Numer oferty, Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 1. FHU AGART ARTUR FILIPSKI
  Chrzanów ul. Orkana 21A/1
  Cena brutto: 147.000,00 zł

 2. Marflor Mariusz Zakrzewski
  42-580 Wojkowice ul. Plaka 4f/II/6
  Cena brutto: 1165.000,00 zł

 3. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

FHU AGART ARTUR FILIPSKI 32-500 Chrzanów ul. Orkana 21A/1
Najkorzystniejsza oferta cenowa. Spełnia kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym.

 1. Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

 2. Nie odrzucono ofert.

 • Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta 25.10.2021 r.