Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Dostawa wyposażenia i sprzętu do pracowni specjalistycznych

Dostawa wyposażenia i sprzętu do pracowni specjalistycznych

Będzin, 6.12.2021

Zapytanie ofertowe zamówienia o wartości poniżej 130 000 ZŁOTYCH

I. ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie
REGON: 49561 NIP:6251264248
Kontakt w sprawie zamówienia: tel. 322674597
e-mail: sp4bedzin@sp4.bedzin.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: – dostawa wyposażenia i sprzętu do pracowni specjalistycznych w Szkole Podstawowej nr 4 realizowana w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości”
Kod CPV
39162000 – pomoce naukowe,
39162100 – pomoce dydaktyczne,
30232100 – drukarki i plotery,
39162200-7 – pomoce i artykuły szkoleniowe,

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia oraz sprzętu wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania. Cena obejmuje wszelkie usługi dodatkowe, serwis posprzedażowy, konfigurację, instalację.
 2. Wyposażenie i sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nieużywany, niepowystawowy.
 3. Dostarczony sprzęt musi zawierać wszystkie części niezbędne do funkcjonowania, uruchomienia i montażu, ponadto elementy w ramach zestawów muszą być ze sobą kompatybilne. Oprogramowanie musi mieć możliwość darmowych aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa.
 4. Dostarczone wyposażenie musi być zgodne z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp. Ponadto musi mieć możliwość dostosowania do pracy dla osób niepełnosprawnych.
 5. Zamawiający wymaga dostawy wyposażenia i sprzętu bez wad, a także bez śladów użytkowania i uszkodzeń mechanicznych.
 6. Przedmiot dostawy musi być kompletny i po zainstalowaniu/montażu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów. Wykonawca zapewni montaż, serwis posprzedażowy, instalację oprogramowania , konfigurację oraz pierwsze uruchomienie pozwalające na użytkowanie sprzętu.
 7. Dostarczone wyposażenie i sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim (jeżeli ze względu na jego specyfikę nie jest wymagana – Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym nie będzie obligowany jej dostarczyć).
 8. Zamawiający wymaga, aby na dostarczanie wyposażenie i sprzęt Wykonawca udzielił gwarancji zgodnie z wymogami dla poszczególnych sprzętów i wyposażenia zawartego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1.
 9. Przedmiot zamówienia określono w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz standardów określonych w niektórych miejscach przykładowymi znakami towarowymi, patentami lub miejscem pochodzenia. We wszystkich miejscach niniejszego Zapytania, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.
 10. Za równoważne Zamawiający uzna te rozwiązania, które oparte są na równoważnych ustaleniach, co do przedmiotu zamówienia i spełniać będą minimalne wymagania, które spełnia produkt opisany poprzez użycie przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.
 11. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty, materiały posiadają cech nie gorsze niż parametry i funkcjonalności wskazane w specyfikacji (właściwości funkcjonalne i jakościowe takie same lub zbliżone do tych, które zostały określone w szczegółowych warunkach zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Miejsce wykonania zamówienia: Szkoła Podstawowa nr 4 w Będzinie, ul. W. Szymborskiej 1

Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie, mailowo lub telefonicznie o planowanym terminie dostawy co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem.

Dostawa zostanie zrealizowana w dniach roboczych. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Termin wykonania zamówienia: do 31 marca 2022 r.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI: Zgodnie z niniejszymi zapisami zapytania ofertowego oraz wzorem umowy.

VI. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena.

SPOSÓB OCENY OFERTY: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę.

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.
2. Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.
3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.
4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i nie podlega zmianom.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.
3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu dokonania zmiany.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym zamówieniem.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 11. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa złożone w postaci elektronicznej podpisane, powinny zostać złożone w osobnym pliku. Nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r. sygn. III CZP 74 /05). Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IX. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
UWAGA! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum.

 1. Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji.
  Dokument pełnomocnictwa może być przedstawiony w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Mocodawcę lub notarialnie poświadczonej kopii.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złożyć na lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego e-mailem (skan dokumentów) na adres: Szkoła Podstawowa nr 4, 42-500 Będzin, ul. W. Szymborskiej 1 
W tytule proszę podać nazwę: LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Termin składania ofert upływa dnia 28.01.2022

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w całości lub w części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)
4. Wzór umowy.