Będzińskie szkoły górą

Będzińskie szkoły górą

"Będzińskie Szkoły Górą!- różne możliwości, te same szanse"

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów będzińskich szkół podstawowych i gimnazjów, zwiększający ich szansę na dalszą edukację i rozwój społeczno-zawodowy. W ramach zadań szkoły biorące udział w projekcie zostaną doposażone w środki dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. W ramach projektu planuje się realizację zajęć wyrównawczych i rozwojowych z przedmiotów matematyczno-informatycznych, przyrodniczych, językowych oraz wyjazdów tematycznych. Projekt realizowany będzie w okresie od 02.10.2017 r. do 31.08.2019 r. Całkowita wartość wynosi 2 088 036,60 zł, dofinansowanie to 1 879 232,94 zł.

Działania projektu są ukierunkowane na wsparcie oferty edukacyjnej w będzińskich szkołach oraz na zwiększenie dostępności będzińskich uczniów do oferty kształcenia, która przyczyni się do rozwinięcia u nich kompetencji kluczowych. Mając na uwadze wymogi stawiane przed młodymi ludźmi na rynku pracy, w ramach planowanego projektu zostanie przeprowadzony szereg zajęć wspierających zarówno uczniów z trudnościami edukacyjnymi, jak i tych chcących rozwijać zainteresowania i uzdolnienia. Planowane zajęcia przyczynią się do wykształcenia w młodych ludziach postaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Projekt zakłada też zwiększenie wiedzy i umiejętności w efektywnym posługiwaniu się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK). Kompetencje te pełnią rolę wspierającą w nabywaniu pozostałych umiejętności kluczowych. Na wysoką jakość kształcenia znaczący wpływ ma również odpowiednia baza dydaktyczna, dlatego w ramach projektu zostanie zrealizowane wyposażenie/doposażenie pracowni przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w nowoczesny sprzęt, oprogramowanie i pomoce dydaktyczne.