Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice, informujemy, że przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. To rodzice rozstrzygają kwestie ubezpieczenia dziecka. Jednocześnie informujemy, że poprzednie ubezpieczenie (za rok szkolny 2018/2019) obowiązywało do dnia 31.08.2019 roku).