Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2023/2024

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przekazuje informacje dotyczące organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024.

Regulaminy konkursów przedmiotowych, zakres treści i umiejętności, harmonogram konkursów znajdują się w załącznikach. Zapisy do udziału w konkursach prowadzi do 12 października i szczegółowych informacji udziela nauczyciel przedmiotu.

I. Stopnie konkursu
do 12 października 1. Ustala się trzy stopnie konkursu:
1) pierwszy stopień,
2) drugi stopień,
3) trzeci stopień.

II. Harmonogram
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe I stopnia zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

Język polski 20 października 2023r. godz. 9.50-10.35

Matematyka 24 października 2023r. godz. 8.00-8.45

Język angielski 18 października 2023r. godz. 8.00-8.45

Historia 26 października 2023r. godz. 8.55-9.40

Geografia 16 października 2023r. godz. 8.55-9.40

Biologia 23 października 2023r. godz. 8.00-8.45

Chemia 19 października 2023r. godz. 8.00-8.45

Fizyka 16 października 2023r. godz. 8.00-8.45

III. Zasady organizacji konkursów przedmiotowych:
1. Pierwszy stopień konkursu przeprowadzony zostanie w formie pisemnej, wg arkusza ustalonego przez powołaną przez dyrektora szkoły szkolną komisję konkursową.
2. Drugi i trzeci stopień konkursu zostaną przeprowadzone w formie pisemnej. 3. Uczniowie biorą udział w konkursie na jednakowych zasadach.
4. Uczniowie niepełnosprawni ruchowo i przewlekle chorzy mają dostosowane do potrzeb warunki pracy.
5. Podczas pracy z arkuszem konkursowym uczeń nie może korzystać z żadnych pomocy dydaktycznych. Podczas konkursu z matematyki może korzystać z linijki, ekierki, cyrkla i nie może korzystać z żadnych innych pomocy dydaktycznych (w tym z kalkulatora).
6. Uczestnicy konkursu rozwiązania zadań zapisują wyłącznie długopisem z niebieskim tuszem nieścieralnym. Zabrania się używania długopisu z czarnym tuszem, ołówków i korektorów.
7. Należy zadbać o czytelność i poprawność graficzną zapisu odpowiedzi.
8. Do sali, w której odbywają się eliminacje konkursowe, uczeń oraz członkowie komisji nie mogą wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych. Telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne należy pozostawić poza salą, np. opiekunowi.
9. Uczestnicy konkursu mogą wnieść do sali, w której odbywa się konkurs, wyłącznie małą butelkę wody. 10. Uczniowie, którzy chcą brać udział w konkursach z języka niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i francuskiego zgłaszają się do Dyrektora szkoły.

IV. Zakres wiedzy i umiejętności
Na I stopień konkursu - zakres wiedzy i umiejętności obejmujący treści podstawy programowej danego przedmiotu oraz proponowaną literaturę opracowuje i przekazuje uczniom Przewodniczący szkolnej komisji konkursowej z danego przedmiotu.
Zakres wiedzy i umiejętności oraz proponowanej literatury na II i III stopień konkursu zamieszczone są w załącznikach oraz udostępniane zainteresowanym uczniom przez nauczycieli przedmiotu.

V. Kryteria kwalifikacji uczestników do poszczególnych stopni konkursu dla uczniów szkół podstawowych:
1) do pierwszego stopnia przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności;
2) do drugiego stopnia kwalifikują się uczniowie, którzy na pierwszym stopniu uzyskali wymaganą liczbę punktów, ustaloną przez szkolną komisję konkursową;
3) do trzeciego stopnia kwalifikują się uczestnicy stopnia drugiego, którzy na tym stopniu uzyskali co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.
2. Uczestnicy trzeciego stopnia mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty:
1) laureatami zostają uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia;
2) finalistami zostają pozostali uczestnicy zakwalifikowani do trzeciego stopnia, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia.

VI. Uprawnienia laureatów oraz zasady wydawania zaświadczeń dla laureatów i finalistów konkursów.
1. Uprawnienia laureatów regulują przepisy następujących aktów prawnych: Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.) oraz Ustawy prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).
2. Laureat/finalista konkursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabycie określonych uprawnień, wydane przez Śląskiego Kuratora Oświaty zgodnie z § 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036).
3. Zaświadczenia dla laureatów i finalistów konkursu zostaną przygotowane według wzoru stanowiącego załącznik do Zasad organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego

Zachęcamy do udziału!

Pliki do pobrania

Regulamin- język polski

Format: PDF, Waga: 298 kB

Pobierz plik pdf

załączniki j. polski

Format: DOC, Waga: 193 kB

Pobierz plik doc

Regulamin - matematyka

Format: PDF, Waga: 292 kB

Pobierz plik pdf

załączniki matematyka

Format: DOC, Waga: 161 kB

Pobierz plik doc

Regulamin - język angielski

Format: PDF, Waga: 298 kB

Pobierz plik pdf

załączniki j.angielski

Format: DOC, Waga: 299 kB

Pobierz plik doc

Regulamin- historia

Format: PDF, Waga: 298 kB

Pobierz plik pdf

załączniki historia

Format: DOC, Waga: 213 kB

Pobierz plik doc

Regulamin geografia

Format: PDF, Waga: 299 kB

Pobierz plik pdf

załączniki geografia

Format: DOC, Waga: 188 kB

Pobierz plik doc

Regulamin biologia

Format: PDF, Waga: 298 kB

Pobierz plik pdf

załączniki biologia

Format: DOCX, Waga: 49 kB

Pobierz plik docx

Regulamin chemia

Format: PDF, Waga: 299 kB

Pobierz plik pdf

załączniki chemia

Format: DOC, Waga: 185 kB

Pobierz plik doc

Regulamin fizyka

Format: PDF, Waga: 298 kB

Pobierz plik pdf

załaczniki fizyka

Format: DOC, Waga: 181 kB

Pobierz plik doc