Warsztaty profilaktyki zachowań ryzykownych

**Od 21 września 2020 ** w szkole prowadzone będą zajęcia w ramach „Programu profilaktyki zachowań ryzykownych” finansowane z budżetu gminy Będzin. Zajęcia poprowadzi przedstawicielka Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” „Kapitał sensu” w Warszawie.

Celem powyższych działań profilaktycznych będzie wspomaganie procesu wychowawczego prowadzonego przez szkołę i rodzinę.
Istotą zajęć będzie wzmacnianie czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.
Zakres tematyczny obejmuje profilaktykę zachowań ryzykownych, w tym profilaktykę uzależnień i przemocy oraz kształtowanie umiejętności społecznych. Planowane działania są zgodne z założeniami profilaktyki uniwersalnej i wpisują się w szkolny program profilaktyczno- wychowawczy.

Cele główne programu:
- ochrona uczniów przed zagrożeniami,
- umiejętność reagowania w sytuacjach pojawiania się zachowań ryzykownych ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy,
-kształtowanie umiejętności, które w znacznym stopniu obniżą ryzyko wystąpienia zachowań zaburzających zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów,
- wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, profilaktyka fonoholizmu,
- nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą,
- kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Zajęcia prowadzone będą z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.