Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Godziny pracy świetlicy 6.30 - 16.30

Tel. 511 129 428

I. Cele i założenia świetlicy szkolnej

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 1. Zapewnienie dzieciom, rodziców obojga pracujących, opieki przed i po lekcjach.

 2. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

 3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, domu i środowisku lokalnym).

 4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

 5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

II. Założenia organizacyjne

 1. Opieką wychowawczą objęci są uczniowie, których rodzice zgłaszają taką potrzebę.

 2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne.

 3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6.30 – 16.30.

III. Warunki korzystania ze świetlicy

Wychowankowie powinni:

 • uczestniczyć w zajęciach proponowanych przez wychowawców;

 • zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym;

 • dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia;

 • dbać o bezpieczeństwo swoje i innych – wszelkie zauważone nieprawidłowości natychmiast zgłaszać wychowawcy;

 • szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne - za umyślnie zniszczony sprzęt odpowiada rodzic ucznia.

UWAGA!

 • Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela.

 • Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej rzeczy.