Stołówka szkolna

Stołówka szkolna

Regulamin żywienia

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie istnieje możliwość korzystania z wyżywienia obejmującego jeden posiłek – obiad dwudaniowy.

1. Do korzystania z posiłków przygotowywanych przez kuchnię szkolną i wydawanych w stołówce uprawnieni są:

a)uczniowie szkoły

b)dzieci z oddziału przedszkolnego

c)pracownicy szkoły.

2. Uczniowie, dzieci oraz pracownicy szkoły mogą korzystać z jednego posiłku – obiadu dwudaniowego.

3. Korzystanie z posiłków w szkole jest odpłatne.

Finansowanie wyżywienia może odbywać się z różnych źródeł: a) wpłat rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z wyżywienia b) wpłat pracowników korzystających z wyżywienia c) ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej d) sponsoringu. Zmianę wysokości opłat za posiłki dyrektor może wprowadzić w każdym czasie, jeżeli zaistnieje konieczność zmiany. Zmiana wysokości opłat za posiłki będzie obowiązywać od pierwszego dnia następnego miesiąca.

4. Ustala się dzienną stawkę żywieniową dla dzieci i uczniów uczęszczających do szkoły w wysokości 4,00 złotych za korzystanie z jednego posiłku.

Wpłat na obiady dokonuje się od 1 do 5 dnia każdego miesiąca, na konto szkoły (nr 16 1050 1227 1000 0023 0092 7478). Tytułem: Imię i nazwisko dziecka. Żywienie za miesiąc....

Informacji na temat kwoty do zapłaty udziela świetlica szkolna tel. 511 129 428

Rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka na obiadach w dniu poprzedzającym nieobecność. W przypadku spełnienia wyżej wymienionych warunków, kwota uiszczonych z góry opłat za niewykorzystane posiłki podlega zwrotowi. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie za następny miesiąc.

Planowane jednodniowe nieobecności (wycieczka, zawody, wyjście do kina, itp.) należy zgłosić intendentowi szkoły trzy dni wcześniej. Kwota za obiady wydawane w tych dniach nie jest zwracana, w ramach niej dziecko otrzymuje tzw. „suchy prowiant”.

5. Posiłki (obiady) wydawane są w godzinach: 11:30 – 12:55 według „Harmonogramu wydawania obiadów”:

a) 11:30 – 11:50 klasy

b) 12:35 – 12:55 klasy

Aktualny tygodniowy jadłospis umieszczany jest na tablicy informacyjnej.

6.Uczniowie korzystający z obiadów zobowiązani są do pozostawienia kurtek i plecaków w szatni.

Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. Po spożytym posiłku uczniowie obowiązani są pozostawić swoje miejsce w należytym porządku i czystości, brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez ucznia w sposób umyślny ponosi rodzic lub opiekun prawny.

7. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie.

Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.

Konto do wpłaty za obiady

16 1050 1227 1000 0023 0092 7478