Rok szkolny 2023/2024

 1. Kalendarz roku szkolnego
  • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 4 września 2023 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna- 23 - 31 grudnia 2023 r.
  • Ferie zimowe - 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna - 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
  • Egzamin ósmoklasisty -
  język polski – 21 maja 2024 r.
  matematyka – 22 maja 2024 r.
  język angielski – 23 maja 2024 r.
  • Zakończenie zajęć - 21 czerwca 2024 r.

 2. Dni wolne od zajęć dydaktycznych ( w tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów)
  • dni egzaminów ósmoklasisty: 14-15-16 maja 2024 r.
  (planowane po uzyskaniu zgody UM: • 2.11.2023r., 2.05.2024, 31.052024r.)

 3. Terminy związane z wystawianiem ocen.
  • informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną/niekasyfikowaniem I półrocze do 15 grudnia 2023 r.
  • informacja o ocenach przewidywanych na I półrocze do 05 stycznia 2024 r. (wpis do e-dziennika)
  • klasyfikacja śródroczna, zatwierdzenie ocen - 22 stycznia 2024 r.
  • informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną/niekasyfikowaniem II półrocze do 15 maja 2024 r.
  • informacja o ocenach przewidywanych na II półrocze do 29 maja 2024 r. (wpis do e-dziennika)
  • klasyfikacja końcowo-roczna 13 czerwca 2024 r.

 4. Terminy egzaminów • 17-19 czerwca 2024 r. egzaminy klasyfikacyjne
  • 26-27 sierpnia 2024 r. – egzaminy poprawkowe

 5. Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami • 5.09.22 zebrania z rodzicami uczniów klas 1 
  • 11.09.23 zebrania z rodzicami uczniów klas 2-8
  25.09.2023 zebranie Rady Rodziców
  • 06.11.23 zebranie z rodzicami uczniów klas 1-8
  • 08.01.24 konsultacje dla rodziców
  • 18.03.24 zebrania z rodzicami uczniów klas 1-8
  • 08.05.24 zebrania z rodzicami uczniów klas 1-8

Wychowawca klasy w zależności od potrzeb może zorganizować zebranie w dodatkowym terminie.