Rekomendacja dotycząca organizacji zajęć dla uczniów nieskierowanych na kwarantannę lub izolację domową

Rada Konsultacyjna ds. Bezpieczeństwa w Edukacji przy Ministrze Edukacji i Nauki wydała rekomendację dotyczącą: Umożliwienia uczniom, którzy nie zostali skierowani na kwarantannę lub izolację domową, udziału w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły, a w miarę możliwości organizacyjnych (m.in. technicznych, lokalowych, kadrowych) także w zajęciach obowiązkowych w trybie stacjonarnym.
Powyższa rekomendacja nie jest zobowiązaniem, ale daje możliwości organizacji zajęć stosownie do warunków, którymi dysponuje szkoła, a także uwzględniania próśb rodziców i uczniów.
Zgodnie z  rekomendacją Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie umożliwia uczniom taką formę uczestnictwa w zajęciach. Chęć udziału w zajęciach stacjonarnych w przypadku przejścia klasy na nauczanie online należy zgłosić wychowawcy klasy oraz nauczycielowi prowadzącemu zajęcia pozalekcyjne.