Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Procedury bezpieczeństwa

STOPNIE ALARMOWE INFORMACJE OGÓLNE Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW, informując o tym...

W szczególności w naszym najbliższym otoczeniu należy zwracać uwagę na: osoby, które przez dłuższy czas obserwują, fotografują lub filmują obiekty, które mogą stać się celem zamachu (np. dworce kolejowe, obiekty sportowe, szkoły, urzędy, centra handlowe, targowiska, miejsca kultu religijnego); częste spotkania nietypowo zachowujących się osób; nagłą...