Egzamin ósmoklasisty 2021

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Termin główny
1. język polski –25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00; czas pracy 120minut (dostosowania do 180minut)
2.matematyka –26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00; czas pracy 100 minut (dostosowania do 150 minut)
3. język angielski – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz.9:00, czas pracy 90 minut (dostosowania do 135 minut)

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 2 lipca 2021 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 8 lipca 2021 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 9 lipca 2021r.

RODZICE UCZNIA
do 30 września 2020 r., składają pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty
do 25 lutego 2021 r., składają pisemną informację o ewentualnej zmianie języka obcego nowożytnego.

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH
1. Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.
2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:
a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
b. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty
e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia wczytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
3. Zaświadczenie o stanie zdrowia, dla ucznia chorego lub niesprawnego czasowo lub opinię, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2020r. W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.
4. Do 20 listopada 2020 r. dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia.
5. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, nie później niż do 25 listopada 2020 r.

O MATERIAŁACH I  PRZYBORACH NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY
1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.
4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

więcej informacji na stronie OKE