Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Dokumenty szkoły

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. Stanisława Staszica W BĘDZINIE Uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 27.11.2017 r. Znowelizowany Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2019 r. oraz 29.01.2021 ROZDZIAŁ I  POSTANOWIENIA WSTĘPNE § 1  1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Będzinie jest publiczną szkołą podstawową. 2....

(fragment Statutu Szkoły, nowelizacja 30.08.2019 r.) § 61 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku...

Tematyka zajęć dla klas IV – VIII jest zgodna z podstawą programową z dnia 14 lutego 2017 roku i dostosowana jest do możliwości percepcyjnych uczniów. Zajęcia realizowane są metodą warsztatową w oparciu o program nauczania Teresy Król „Wędrując ku dorosłości”, wydawnictwo Rubikon. Na realizację zajęć przeznacza się w roku szkolnym po...

*Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19** Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych...