Szkoła podstawowa nr 4 w Będzinie

Dla Nauczycieli

Przypominamy: wszystkie dokumenty składane do Delegatury poświadczane są za zgodność z oryginałem tylko przez Dyrektora szkoły, -wyjątek to dokumenty przygotowane przez nauczyciela - są oryginalne, na stronie kuratorium znajduje się zakładka , w której umieszczono wzory wniosków, karta 13 i 13a do Delegatury nauczyciele nie składają aktów...

Akty prawne dotyczące awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700, 1730) - rozdział 3a Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) – rozdział 2 i 3a Ustawa z dnia...

Uchwała Rady Miasta Będzina w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom m.in.: - dodatku motywacyjnego, - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, - nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,