Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarek internetowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z  dostępnością strony internetowej prosimy o  kontakt. Osobą kontaktową jest Klaudia Sokołowska-Baryś, k.sokolowska-barys@sp4.bedzin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 267 45 97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z  żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez​ odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w  ciągu 7  dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W  przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w  sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo. Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676.

Dostępność architektoniczna

  • Do budynku dwupiętrowego prowadzą trzy wejścia. Wejście główne, boczne oraz od strony boiska szkolnego. Pomieszczenia szkoły znajdują się na 4  poziomach.
  • Sekretariat obsługujący interesantów znajduje się na drugim poziomie.
  • Dla osób na wózkach dostępna jest hala gimnastyczna i znajdujące się przy niej, dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych sanitariaty.
  • Budynek nie posiada windy.
  • W budynku nie ma platform przy schodowych oraz pętli indukcyjnych.
  • Placówka nie ma również informacji głosowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  • Przed budynkiem szkoły znajduje się parking, z  wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
  • Placówka nie posiada tłumacza języka migowego.