Zasady pracy szkoły

Aktualizacja na dzień 09.11.2020 r.

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Nauczyciele i uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego z poszczególnych przedmiotów poprzez kształcenie na odległość.
Nauka zdalna prowadzona jest z uwzględnieniem:
- równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w danym dniu;,br> - zróżnicowaniem zajęć w każdym dniu;
- możliwości psychofizycznych ucznia;
- zaleceń medycznych odnośnie korzystania z urządzeń typu: komputer, telefon, telewizor, co oznacza łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
- sytuacji rodzinnej uczniów;
- ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.

Dyrektor szkoły koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami oraz rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne i realizujących nauczanie indywidualne.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są metodami i technikami kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy Google Classroom i e- dziennika.
Nauczyciele wykorzystują do pracy również materiały z: Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl , stron internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii, materiały Klubu Nauczyciela – Nowa Era, materiały Klubu Nauczyciela- WSiP.

Uczniowie zobowiązani są do zalogowania się na platformie Google Classroom, dołączenia do zajęć zgodnie z kodami podanymi przez nauczycieli i udziału w zajęciach. Uczniowie powinni być wyposażeni w laptopy, tablety ze sprawnie działającą kamerą, słuchawkami i mikrofonem. Podczas zajęć sprawdzana jest obecność.

Kontakt nauczycieli z uczniami w okresie zawieszenia zajęć odbywa się w następujący sposób:

Klasy 1-3

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej za pośrednictwem e- dziennika kontaktują się z rodzicami uczniów.

Uczniowie zobowiązani są do zalogowania się na platformie Google Classroom i udziału w zajęciach prowadzonych on-line. Uczniowie mają sprawne kamery (włączone podczas zajęć) i mikrofony (wyłączone podczas zajęć). Uczeń włącza mikrofon na wyraźne polecenie nauczyciela.

Lekcje prowadzone są zgodnie z planem lekcji obowiązującym od 01.09.2020 r. Przestaje obowiązywać plan zajęć dla klas 1-3 z dnia 26.10.2020 r.

Zajęcia prowadzone są metodą on-line przy wykorzystaniu Meet oraz wstawiane jako materiały w „strumieniu” na platformie Classroom ( ćwiczenia praktyczne, porady nauczyciela, zadani, prace domowe).

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są dwa razy w tygodniu metodą on-line z wykorzystaniem Meet, wg planu lekcji. Szczegółowe informacje przekazuje wychowawca klasy. Uczniowie otrzymają kod do zajęć z języka angielskiego od nauczyciela przedmiotu.

Tematy lekcji, treści i zadania z religii umieszczone będą przez nauczyciela przedmiotu w  e- dzienniku, w zakładce „zadnia domowe”.

Podstawę pracy ucznia stanowi podręcznik i zeszyty ćwiczeń.

Nauczyciele przesyłają do rodziców i  uczniów propozycje zadań i ćwiczeń zgodnych z założeniami wybranego w danej klasie programu nauczania, linki do słuchowisk, audycji radiowych, programów i zabaw on- line, propozycje lektur, udostępnione przez nauczyciela quizy i testy. Praca nauczyciela jest skierowane na prowadzenie zajęć on-line, ocenę prac domowych, sprawdzianów, ćwiczeń oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych.

Klasy 4-8

Nauczyciele przedmiotów klas 4-8 kontaktują się z uczniami lub rodzicami poprzez e-dziennik oraz Google Classroom.

Nauczyciele, umieszczają na platformie lub prowadzą lekcje na Meet wg obowiązującego (w czasie zajęć stacjonarnych) planu lekcji.

Nauczyciele prowadzą zajęcia podając uczniom linki do spotkań na Meet lub przekazując propozycje ćwiczeń, zadań, konspekty lekcji. W zależności od specyfiki przedmiotu nauczyciele mogą wykorzystywać różne formy i techniki. Nauczyciel mogą korzystać z różnych materiałów: materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych, zintegrowanej platformie edukacyjnej https://epodreczniki.pl/, programy telewizji publicznej i audycje radiowe. Nauczyciele przygotowują materiały dla uczniów, dokonują monitorowania postępów uczniów, weryfikują wiedzę i umiejętności uczniów, a także oceniają.

Uczniowie zobowiązani są do zalogowania się na platformie Google Classroom, dołączenia do zajęć zgodnie z kodami podanymi przez nauczycieli i udziału w zajęciach. Uczniowie powinni być wyposażeni w laptopy, tablety ze sprawnie działającą kamerą, słuchawkami i mikrofonem. Nauczyciel danego przedmiotu określa zasady zachowania podczas zajęć – dotyczy kamer i mikrofonów. Podstawą pracy ucznia pozostaje podręcznik, zeszyt przedmiotowy i ewentualnie zeszyt ćwiczeń.

Nauczyciele i wychowawcy monitorują obecność uczniów podczas zdalnego nauczania. Na lekcjach odnotowywana jest frekwencja. Rodzice informuję wychowawcę o nieobecności ucznia na zajęciach w danym dniu lub wyjaśniają jego nieobecność. Brak informacji od rodzica, traktowany jest jako nieobecność nieusprawiedliwiona.

Czas do wykonania zadań: prace domowe w formie pisemnej, czyli działania dla utrwalenia treści i umiejętności z języka polskiego i matematyki zdawane są trzy razy w tygodniu.
Z języka angielskiego i języka niemieckiego dwa razy w tygodniu.
Z biologii, przyrody, historii, wos, geografii, fizyki i chemii jeden raz w tygodniu.
Z plastyki, muzyki, informatyki, edb, techniki jeden raz na dwie jednostki lekcyjne, czyli raz na 2 tygodnie. Nauczyciel określa czas na wykonanie pracy domowej informując o tym uczniów lub ustawiając czas w zadaniach.

Ocenianie. Podczas oceniania nauczyciele uwzględniają systematyczność pracy ucznia, jego możliwości psychoedukacjne ( opinie, orzeczenia) oraz zaangażowanie.
Skala ocen od 1 do 6.
Ocenie podlegać będą indywidualne wypowiedzi ustne, prace pisemne online (wypracowania i inne), kartkówki i testy online, prace artystyczne, filmiki/pokazy multimedialne.
Informacje o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach uczeń oraz rodzic mogą zdobyć poprzez e- dziennik oraz Classroom.
Uczniowie, którzy nie podejmą żadnej pracy: online lub w tradycyjnej formie papierowej, a rodzice nie wyjaśnią przyczyn zaistniałej sytuacji - zostaną ocenieni negatywnie.

Uczniowie klas ósmych mogą korzystać z konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych po uzgodnieniu terminu z wychowawcą i nauczycielem przedmiotu.

Uczniowie objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną będą mogli skorzystać z dodatkowej pomocy pedagoga szkolnego oraz nauczycieli: świetlicy, biblioteki, nauczycieli współorganizujących kształcenie. Forma prowadzenia zajęć rewalidacyjnych jest uzgodniona przez nauczyciela z rodzicami ucznia. Uczniowie, którzy nie mają możliwości pracy zdalnej będą mogli pracować z wykorzystaniem stacji szkolnej, po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przez rodziców.

Konsultacje nauczycieli z uczniami i rodzicami odbywają w głównej mierze poprzez e- dziennik i Google Classroom.
Pedagog szkolny, wychowawcy świetlicy i nauczyciel bibliotekarz zamieszczają materiały dla uczniów i rodziców na stronie szkoły. Społeczność szkolna informowana jest o bieżących wydarzeniach, konkursach.

Wychowawcy klas pozostają w stałym kontakcie z rodzicami uczniów. Wychowawcy klas informują dyrektora szkoły o problemach uczniów dotyczących pracy zdalnej. Rodzic informuje wychowawcę o problemie realizacji kształcenia na odległość.