Informacja o stypendiach dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

Decyzją ustawodawcy art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 poz. 1481 ze zm.) przyjął nowe brzmienie ograniczające adresatów przyjętych przez samorządy lokalnych programów wspierających uzdolnione dzieci i młodzież do uczniów pobierających naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.
Zmiana prawa oświatowego w zakresie wspierania utalentowanej młodzieży uniemożliwia kontynuację przyznawania stypendiów zdolnym uczniom - mieszkańcom Będzina, pobierającym naukę w szkołach funkcjonujących w innych jednostkach samorządu terytorialnego.
30 maja 2019 r. Miasto Będzin podjęło próbę utrzymania w mocy uchwały Nr XXXVIII/388/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów i studentów” - mieszkańców Będzina.
Jednak Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym z 5 lipca 2019 r., pomimo odwołania wniesionego przez Miasto Będzin, jednoznacznie nakazał zmianę zapisów dotyczących przyznawania stypendiów mieszkańcom Będzina na rzecz stypendiów dla dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania.
Stanowisko Wojewody Śląskiego dostępne jest pod adresem:
http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2019/5126/

link do stanowiska/a>

26 września 2019 r. Rada Miejska Będzina podjęła uchwały:
 Nr XV/91/2019 w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina dla uzdolnionych uczniów”,
 Nr XV/92/2019 w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina za szczególne osiągnięcia w nauce dla studentów - mieszkańców Będzina”,
 Nr XV/93/2019 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Będzina.
Po nowelizacji prawa oświatowego stypendia dla uzdolnionych uczniów mogą zostać przyznane jedynie dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Będzina. Wnioskować o przyznanie ww. wyróżnienia mogą jedynie rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie.
Do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce dla studentów uprawnieni są studenci – mieszkańcy Będzina, którzy spełniają wymogi określone w regulaminie.
Stypendium sportowe przeznaczone jest dla zawodników – mieszkańców Będzina – nieuprawiających sportu zawodowo, tj.: na podstawie umowy za wynagrodzeniem, po spełnieniu wymogów określonych w regulaminie.
Terminy składania wniosków o przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów i studentów za rok szkolny/akademicki 2018/2019: do 5 listopada 2019 r.
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego za 2019 r.: do 15 grudnia 2019 r., /jeżeli zawodnik uzyskał szczególne osiągnięcie w terminie od 15 do 31 grudnia, wówczas wniosek należy wnieść do 15 stycznia roku następnego/.
Wnioski wraz z regulaminami udostępnione zostały w serwisie internetowym Będzina: http://www.bedzin.pl/strona-948-stypendium_miasta_bedzina.html

link do wniosków